Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo mật

Quy định chung

Theo Chính sách này, chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi bởi những khách truy cập đã đăng ký và chưa đăng ký (sau đây được gọi là “Người dùng” hoặc “bạn”) của trang web www.chungcuempirecity.com, bao gồm các phiên bản đầy đủ và dành cho thiết bị di động , từ mọi thiết bị và liên lạc với chúng tôi dưới mọi hình thức.
Bằng cách sử dụng Chungcuempirecity và cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc xử lý của họ theo Chính sách này.

Dữ liệu chúng tôi xử lý

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và thông tin khác mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi khi:
 • Đăng ký trên Chungcuempirecity;
 • Sử dụng Dịch vụ Chungcuempirecity (ví dụ: khi tạo và xuất bản quảng cáo, gửi tin nhắn cho Người dùng khác, thanh toán cho các dịch vụ của chúng tôi).
 • Vượt qua các cuộc khảo sát và tham gia các cuộc nghiên cứu do Công ty tổ chức;
 • Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ Chungcuempirecity qua bất kỳ kênh liên lạc nào;
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ luật pháp của Việt Nam.

Mục đích của việc thu thập dữ liệu

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích mà dữ liệu được cung cấp, bao gồm:
 • Ký kết, thực hiện, sửa đổi và chấm dứt Thỏa thuận người dùng và Ưu đãi;
 • Liên lạc với bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn, để được hỗ trợ tư vấn;
 • Ngăn chặn và ngăn chặn các hành vi vi phạm Thỏa thuận người dùng và các hành động bất hợp pháp hoặc trái phép khác của Người dùng hoặc bên thứ ba;
 • Tổ chức sự tham gia của bạn vào các sự kiện và khảo sát do chúng tôi và các đối tác của chúng tôi tổ chức;
 • Tuân thủ các yêu cầu và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm cả cho mục đích kế toán và báo cáo thuế, đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ;
 • Liên lạc với bạn cho các mục đích tiếp thị liên quan đến Chungcuempirecity, cũng như các đối tác của chúng tôi;
 • Phân tích dữ liệu để cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao chất lượng của Dịch vụ;
 • Tổ chức lưu trữ và tiêu hủy các nguồn thông tin, bao gồm cả những nguồn chứa dữ liệu cá nhân của Người sử dụng;

Chúng tôi xử lý dữ liệu kỹ thuật cho:

 • Đảm bảo hoạt động và bảo mật của Chungcuempirecity;
 • Ngăn chặn và ngăn chặn các hành vi vi phạm Thỏa thuận người dùng và các hành động bất hợp pháp hoặc trái phép khác của Người dùng hoặc bên thứ ba;
 • Tuân thủ các yêu cầu và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Phân tích dữ liệu để cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao chất lượng của Dịch vụ Chungcuempirecity và các hoạt động tiếp thị của Công ty.

Chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Để đạt được mục đích xử lý, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn và giao việc xử lý dữ liệu đó cho các bên thứ ba, kể cả trên lãnh thổ nước ngoài. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tiểu bang mà dữ liệu được chuyển đến lãnh thổ cung cấp sự bảo vệ đầy đủ đối với dữ liệu cá nhân.

Bảo mật dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp tổ chức, pháp lý và kỹ thuật cần thiết để bảo đảm dữ liệu cá nhân không bị truy cập trái phép, khỏi bị phá hủy, thay đổi, ngăn chặn, sao chép, cung cấp, phân phối cũng như khỏi các hành động bất hợp pháp khác liên quan đến chúng.
Chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân dựa trên:
 • Các yêu cầu của luật pháp Việt Nam về dữ liệu cá nhân;
 • Mức độ bảo mật do Công ty xác định đối với hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân;
 • Một tập hợp các biện pháp bảo vệ cơ bản được thiết lập bởi các hành vi pháp lý điều chỉnh để có mức độ bảo vệ thích hợp;
 • Các mối đe dọa thực tế được xác định bởi mô hình mối đe dọa trong Công ty;
 • Cách tiếp cận dựa trên rủi ro khi lựa chọn các biện pháp tối ưu;
 • Ưu tiên các lợi ích hợp pháp của Người dùng trong việc bảo vệ tính bí mật của dữ liệu cá nhân.
Các nhân viên của Công ty có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Người dùng đã quen thuộc với Chính sách này và các hành vi địa phương của Công ty về bảo mật dữ liệu cá nhân.

Xử lý

chungcuempirecity sẽ dừng hoạt động xử lý khi:
 • Khi đạt được các mục tiêu xử lý hoặc trong trường hợp không cần thiết để đạt được các mục tiêu này, nếu không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Khi Người dùng đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân hết hạn hoặc trong trường hợp rút lại sự đồng ý đó, nếu không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Trong trường hợp xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân, nếu không thể đảm bảo tính hợp pháp của việc xử lý;